Ultimate Guide: How to explore Uluru/Ayers Rock

#travelguide #uluru #travelcouple #australia#siakubic

The heart of Australia could also be called the Uluru mountain, which is located in the Kata-Tjuta National Park. Uluru is a sacred place with exceptional nature and culture you will not find anywhere – everything around you is colored red, blue sky without a cloud, small villages, beautiful views. This is just a small part of what Uluru really is.

Takzvané srdce Austrálie aj tým by sa dalo nazvať pohorie Uluru, ktoré sa nachádza v národnom parku Kata – Tjuta. Uluru je posvätné miesto z výnimočnou prírodou a kultúrou akú nikde asi nenájdete – všetko okolo Vás je sfarbené do červena, modrá obloha bez jediného obláčika, malé dedinky, krásne vyhliadky. Toto je len malá časť toho aké Uluru naozaj je.

#travelguide #uluru #travelcouple #australia

Our journey began in Ayers Rock, https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/outback-pioneer-hotel where we were staying in a resort with a very homey atmosphere, we also had a swimming pool, which was suitable for 45 degrees. The hostel was perfectly situated near Uluru, but also a supermarket, restaurants, various hiking trails. I really enjoyed the stay and I would definitely recommend this resort.

Naša cesta začala v Ayers Rock, https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/outback-pioneer-hotel kde sme boli ubytovaní v rezorte s veľmi príjemnou domáckou atmosférou, k dispozícií sme mali aj bazén, ktorý sa pri 45 stupňoch hodil. Hostel bol perfektne situovaný v blízkosti Uluru ale aj supermarketu, reštauráciam, rôznym turistickým chodníkom. Naozaj som si užila pobyt a určite by som doporučila tento rezort.

#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger

Kings Canyon

The first morning we went on a hike to Kyngs Canyon, which is a 3-hour drive from Ayers Rock – a 150-meter-high sandstone bluff that increases uphill with indescribable views of the Canyon and alluvia of the red sandstone that surrounds you.

Prvé ráno sme sa vybrali na túru do Kyngs Canyon, ktorý je od Ayers Rock vzdialený 3 hodiny autom – ide o 150 metrov vysoký pieskovcový blaf, pri ktorom sa navyšuje stúpanie do kopca s neopísateľnými výhľadmi na Canyon a naplavenín červeného pieskovcu, ktorý Vás obklopuje.

#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
Kings Canyon
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger

One of the most powerful experiences was to see the sunrise and sunset on Uluru. At sunset, not only Uluru but the whole nature turned color to a blood-red landscape, and it was really wonderful to see how everything was colored and nature fell silent.

Jedným z absolútne najsilnejších zážitkov bolo vidieť východ a západ slnka na Uluru. Pri západe slnka nielen Uluru ale aj celá príroda navôkol zmenila farbu na krvavo červenú krajinu a bolo naozaj nádherné pozorovať ako sa všetko sfarbilo a príroda utíchla.

#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger

Mala Walk

Mala Walk is one of the hiking trails you need to take, a short 2km walk around the entire Uluru. During this walk you can see the exposed passages where the original Mala people lived, small woods, original paintings on the walls.

Mala Walk je jedným z turistických chodníkov ktoré musíte absolvovať, ide o krátku 2km prechádzku okolo celého Uluru. Počas tejto prechádzky môžete vidieť odkryté priechody kde pôvodní Mala obyvatelia žili, malé lesíky, pôvodné maľby na stenách.

#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru  #australia
#travelguide #uluru #australia
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #australia

This was also one reality of Uluru – flies, because we were traveling in the summer season (February) and the temperature outside was 48 degrees, there were a lot of flies and we had to use head nets for protection. Without the net we would be really lost but a funny memory when I think of it how I ran before them.

Aj toto bola jedna z realít Uluru – muchy, kedže sme cestovali v letnej sezóne (Február) a teplota vonku dosahovala 48 stupňov bolo tu veľké množstvo múch a ako ochranu sme museli používať sieťky na hlave. Bez sieťky by sme boli naozaj stratení ale zas zábavná spomienka keď si na to spomeniem ako som pred nimi utekala.

#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #australia

Kata Tjuta

On the last day of our trip we spent hiking on the Kata Tjuta Mountains, which is about 40 kilometers away from Uluru – you can choose from shorter or longer hiking trails, we chose a shorter trail and at the end of we could admire the magnificent panoramic view.

Summary, 3 days is definitely enough for this trip, don’t forget to pack an insect net if you are traveling in summer, services are little higher but you support the local community and if you want to see true Australia definitely Uluru / Ayers Rock must be on your travel list of destinations to visit.

Posledný deň nášho výletu sme strávili turistikou na pohorí Kata Tjuta, ktorá je asi 40 kilometrov vzdialená od Uluru – môžete si vybrať z kratších alebo dlhších turistických chodníkov, my sme zvolili tu kratšiu trasu na konci ktorej sme mohli obdivovať nádherný panoramatický výhľad.

Zhrnutie, určite stačia tri dni na tento výlet, nezabudnite si pribaliť sieťku proti hmyzu ak cestujete v letnom období, služby cenovo trošku vyššie ale zas podporujete miestnu komunitu a ak chcete vidieť ozajstnú Austráliu určite Uluru/Ayers Rock musí byť na vašom zozname destinácií, ktoré musíte navštíviť.

#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #uluru #travelcouple #australia#travelblogger
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!