Ultimate Guide: Cairns to Whitsundays for 6 days

Queensland is one of 6 Australian states located in the northeast of the country, also known as The Sunshine State. It is a place full of virgin beaches, tropical islands, full of butterflies, banana trees, mango trees and big contrasts, on one side, green tropical forests and on the other side, arid bushes.

Queensland je jedným zo 6 austrálskych štátov rozkladajúci sa na severovýchode krajiny, taktiež známy aj pod prezívkou The Sunshine State. Je to miesto plné panennských pláži, tropických ostrovov, plnej motýľov, bananovníkov, mangovníkov a veľkých kontrastov, na jednej strane zelené tropické pralesy a na druhej strane vyprahnuté bushe.

DAY 1: From Cairns to Fitzroy Island

#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
photo by https://www.instagram.com/sia_kubic/
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger

Our journey began on the beautiful Fitzroy Island https://www.fitzroyislandcairns.com/ which is about 45 minutes away from Cairns. The island is a national park with a lot of hiking trails. However, we chose snorkeling as the day’s activity because it was about 35 degrees outside. The island is part of the Great Barrier Reef. We saw fishes and corals of all possible colors, shapes and sizes underwater. For me, an absolutely unforgettable experience was to see the turtle in the natural habitat. She was swimming gracefully to the surface of the water, inhaling and returning to the bottom to eat corals.

Naša cesta začala na prekrásnom Fitzroy Island https://www.fitzroyislandcairns.com/ , ktorý je asi 45 minút vzdialený od mesta Cairns. Ostrov je národným parkom na ktorom sa nachádza mnoho turistických chodníkov. My sme však zvolili za aktivitu dňa šnorchlovanie, pretože vonku bolo asi 35 stupňov. Kedže ostrov je súčasťou Veľkého bariérového útesu, tak pod vodou sme videli ryby a koraly všetkých možných farieb, tvarov a veľkostí. Pre mňa absolútne nezabudnuteľným zážitkom bolo vidieť korytnačku vo voľnej prírode, ladne si vyplávala na povrch vody, nadýchala sa a naspäť sa vrátila na dno objedať koraly.

DAY 2: Great Barier Reef

The Great Barrier Reef was one of the most powerful experiences I had ever seen. It was amazing to see how colorful life is underwater . For this trip, we chose the Seastar Company https://www.seastarcruises.com.au/, especially because there was a small group of people on the boat, we were also impressed by good reviews and price. We were on the boat more than 8 hours, which we visited two diving spots. In price was included a lunch and a short educational tour about the Great Barrier Reef.

Great Barier Reef bol jednoducho jeden z najsilnejších zážitkov aký som kedy zažila. Bolo úžasné vidieť aký pestrofarebný a živý je život pod vodou. Na tento výlet sme si vybrali Seastar spoločnosť https://www.seastarcruises.com.au/, hlavne z dôvodu, že na lodi bola menšia skupina ľudí, zavážili aj dobre recenzie a cena. Na lodi sme boli vyše 8 hodín, z toho sme navštívili dve miesta na potápanie, v cene sme mali zabezpečený obed a krátku vzdelávaciu tour o bariérovom útese.

#travelguide #queensland#travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger

DAY 3: Babinda boulders and Mission beach

The next morning we woke up in the small town Babinda, which is about an hour’s drive from Cairns. This place is known mainly for Babinda boulders, it is a tropical river with large stone boulders and a whole part is surrounded by rainforest. In this area we also looked at Devil’s pool, it is a natural pool where you can swim and is part of Babinda boulders. There was quite a long way ahead of us, so we decided to move to another place, Mission Beach.

Nasledujúce ráno sme sa zobudili v malom meste Babinda, ktoré je od Cairns vzdialené asi hodinu autom. Toto miesto je známe hlavne kvôli Babinda boulders, ide o tropickú rieku, v ktorej sú veľké kamenné balvany a celá časť je obkolesená dažďovým pralesom. V tejto lokalite sme sa boli pozrieť aj na Devil´s pool, ide o prírodný bazén, kde sa dá plávať a je súčasťou Babinda boulders. Pred nami bola pomerne dlhá cesta, preto sme sa rozhodli presunúť na iné miesto a tým bola Mission beach.

#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger

Mission beach is an absolute paradise. Huge deserted beach, lined with palm trees. The water was crystal clear and the water temperature was about 25 degrees. The interesting thing about Queensland is that you can swim in the ocean only when it is not the “stinger season”. This is a season where during the warmer months, which is from November to May, there are a large number of jellyfishes in the warmer waters and there is a risk of stings. Therefore, during the Australian summer, you can only swim in Queensland in wetsuit.

Mission beach je absolútny raj. Obrovská opustená pláž, lemovaná po celej dĺžke palmami. Voda bola krištáľovo čistá a teplota vody bola okolo 25 stupňov. Zaujímavosťou Queenslandu je, že môžete sa kúpať v oceáne len keď nie je takzvaná “stinger season”. Ide o sezónu kedy počas teplejších mesiacov, čo je od novembra do mája, sa v teplejších vodách vyskytuje veľký počet medúz a je tam riziko bodnutia. Preto počas austrálskeho leta sa v Queenslande môžete kúpať jedine v neopréne.

#travelguide #queensland#travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
photo: https://www.instagram.com/sia_kubic/

DAY 4: Magnetic Island

The island is a national park with a large number of eucalyptus trees. Where there are a large number of these trees, there is a high probability that koalas will also live on them. The fact is that over 800 koals live on the island in wild.

Ostrov je národným parkom kde sa nachádza veľké množstvo eukalyptových stromov. Kde je veľké množstvo týchto stromov je dosť veľká pravdepodobnosť, že na nich budú žiť aj koaly. Faktom je, že tu žije viac ako 800 koál vo voľnej prírode.

#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger

Honestly we didn’t know what to expect from this island. After arriving on the island we took a bus and the bus drove us to the final stop Horseshoe Bay. Honestly this bay in terms of the beach was not at all tempting. There was a strong smell of fish and the water was very dirty. After realizing current situation, we went for a walk around the island and we came across koala park https://www.bungalowbay.com.au/. This is an eco-friendly park where you can book accommodation and stay in harmony with nature and animals. However, we were only on a one-day trip, we only visited the koala park. We had a very interesting presentation about animals living in Australia and their behavior.

Pravdu povediac nevedeli sme, čo čakať od tohto ostrova. Po príjazde na ostrov sme si vzali autobus, ktorý nás doviezol na konečnú zastávku Horseshoe Bay. Úprimne tento záliv, čo sa pláže týka nebol vôbec lákavý. Bol tam silný zápach rýb a voda bola veľmi kalná. Po tomto zistení sme sa išli poprechádzať po ostrove a narazili sme na koala park https://www.bungalowbay.com.au/. Ide o eco-friendly park kde si môžete zarezervovať ubytovanie a bývate v súlade s prírodou a zvieratami. My sme však boli len na jednodňovom výlete a preto sme navštívili iba park. Mali sme veľmi zaujímavú prezentáciu o zvieratách žijúcich v Austrálií a ich správaní.

#travelguide #koala #travelcouple #australia#travelblogger

After the tour we gave the island a chance and found a beautiful bay with a perfect beach called Alma Bay. Here we spent the whole afternoon relaxing, playing cards and enjoying the warm weather and the sea.

Po prehliadke sme dali ešte ostrovu šancu a našli sme krásny záliv s perfektnou plážou nazývaný Alma Bay. Tu sme strávili celé popoludnie, kde sme oddychovali, hrali karty a užívali si teplo a more.

#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #queensland #travelcouple #australia#travelblogger

DAY 5: Airlie beach,Whitsundays

Airlie beach is a city that is the gateway to the heavenly beautiful archipelago called Whitsundays. Whitsundays is a tangle of 74 islands and only 8 are inhabited. The most visited place is Whiteheaven beach, which is one of the top beaches of Australia and the world’s fifth top beach. We went to the island by the rafting company https://oceanrafting.com.au/. First they took us to two places where we snorkeled and then we moved to the lookout with a beautiful view on the island.

Airlie beach je mesto, ktoré je vstupnou bránou na nebesky krásne súostrovie nazývané Whitsundays. Whitsundays je spleť 74 ostrovov a z toho iba 8 je obývaných. Najviac navštevovaným miestom je Whiteheaven beach, ktorá patrí medzi top pláže Austrálie, z toho celosvetovo je na piatom mieste. Na ostrov sme išli raftingovou spoločnosťou https://oceanrafting.com.au/. Najskôr nás vzali na dve miesta, kde sme sa šnorchlovali a potom sme sa presunuli na vyhliadku kde bol nádherný výhľad na ostrov.

#travelguide #whitsunday #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #whitsunday #travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #whitsunday#travelcouple #australia#travelblogger
#travelguide #whitsunday #travelcouple #australia#travelblogger

After arrival we spent the night in Airlie beach. The last morning we drove about 7 hours back to Cairns from where the plane flew back to Sydney. I hope that this guide will help you in planning your trip to Queensland. I will be happy if you share your hints and tips in comments.

Po príjazde sme strávili noc v Airlie beach. Nasledujúce ráno sme šoférovali asi 7 hodín naspäť do Cairns odkiaľ nám letelo lietadlo späť do Sydney. Dúfam, že Vám tento náš návod pomôže pri plánovaní vášho výletu po Queenslande. Budem rada ak sa podelíte aj vy so svojimi radami a tipmi v komentároch.

Share:

2 Comments

 1. 5. April 2020 / 2:37

  Hey there 🙂

  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what theme you’re using?

  (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my site –also built in wordpress like
  yours– but the theme slows (!) the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for “royal cbd” on Google (would appreciate any feedback) – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during the
  coronavirus scare!

  • Kubic
   Author
   14. April 2020 / 18:02

   Hey,
   Thank you for your nice comment.You can finde a lot of good templates on pipdig.com from this page is also my template.
   Take care and keep up good work. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!