Get Into Work Mode With 5 Perfect Work-From-Home Outfits.

As continue social distancing and most of us is working or studying from home, I decided to create 5 perfect work from home outfits.

My methodology for dressing is slightly different than it was when I went to school. Appearing polished for Zoom meetings, FaceTime calls, and Instagram selfies while simultaneously embracing the comfort that this strange time calls for can be a tricky. I am struggling to stay productive and inspired, but I’ve found that doing my makeup and getting dressed in the morning in my best work-from-home outfits has helped.

Ako stále pokračuje sociálne dištancovanie a väčšina z nás pracuje alebo študuje z domu, rozhodla som sa vytvoriť 5 perfektných pracovno-domácich outfitov.

Moja metodológia obliekania je trochu iná ako v čase, keď som chodila do školy. Na jednej strane prebiehajúce Zoom meetingy, volania FaceTime či Instagram selfies a zároveň pohodlie, ktoré máme a tento zvláštny čas si vyžaduje môže byť pre nás zložité. Sama mám problém zostať produktívna a inšpirovaná, avšak čo mi pomáha je hneď ráno urobiť si makeup a obliecť sa do môjho pracovno-domáckeho outfitu.

Monday

I’ve stayed in Sydney, although I wish I could be with my family back home in Slovakia. I’ve been focusing on the positive and trying to maintain some semblance of normalcy. I still can go out for a walk to order take away coffee from my favourite coffee shop. So I can get dressed up for the day because it’s still reason.

Entering into new week, I kick off Monday with comfy look because Mondays are usually planning days. Eventhough I am wearing sweatpant they can look stylish, with yellow cropped polo top. This was perfect outfit for all day planning and scheduling my week.

Zostala som v Sydney aj napriek tomu, že by som si želala byť s mojou rodinou na Slovensku. Snažím sa sústrediť na pozitívne veci aby som sa udržala v ako takej normálnosti. Stále môžem ísť na prechádzku, objednať si take away kávu z mojej obľúbenej kaviarne. Takže tým pádom stále mám dôvod sa nachystať a byť pripravená na deň.

Vstupom do nového týždňa som odštartovala pondelok s pohodlným lookom, pretože pondelky zvyčajne plánujem svoj týždeň. Aj napriek tomu, že mám na sebe tepláky stále to môže vypadať chick, so žltým crop polo tričkom. Toto bol perfektný outfit na celodenné plánovanie môjho týždenného rozvrhu.

Tuesday

I try to wake up everyday around 7am to still have routine. My theory is if I wake up early I have so much time finished everything what I planned. I hate when I have to move unfinished work for another day. This morning I decided to wear jeans culottes, the one what I am wearing are pretty stretchy so really comfortable to wear all day. I added white oversize shirt which I stole from my boyfriend closet.

Snažím sa zobudiť každé ráno o 7 aby som stále mala rutinu. Moja teória je, že ak vstanem skôr mám viacej času stihnúť viacej veci čo som si naplánovala. Neznášam, keď musím prekladať nedokončenú robotu na ďalší deň. Toto ráno som sa rozhodla pre rifľové culottes nohavice, tie ktoré mám na sebe sú strečové, čiže pohodlné na celý deň. Doplnila som to oversize košeľou, ktorú som si požičala z priateľovho šatníka.

Wednesday

This Wednesday was pretty hectic for me. I was panic that I didn’t have ready topic for Friday’s blog post, deadline for my school project was on Wednesday! So I was emotinal overwhelmed and I wasn’t in a mood to do anything. My everyday reminder for productivity, If I want to achieve my goals, I can’t have so many excuses.

So I didn’t have time to think a long about my choice of outfit. I wore high waisted jeans shorts from my absolute favourite brand AbrandJeans. Their shorts are so flattering. I am big fan mom jeans style because I am short so this style really fits me. The rest of my outfit is pink top with flannel shirt, my accessories are glasses which I have to wear while I am working on computer.

Táto streda bola pre mňa celkom hektická. Panikárila som, že nemám pripravenú tému na blog na tento týždeň, dedline pre môj školský projekt bol do stredy! Takže emocionálne som bola na pokraji a ani som nebola v nálade robiť niečo. Moja každodenná pripomienka na produktivitu je, že ak chcem niečo dosiahnuť, nemôžem sa toľko vyhovárať.

Nemala som čas dlho premýšľať nad voľbou môjho oblečenia. Na sebe mám šortky s vysokým pásom od mojej absolútne najobľúbenejšej značky AbrandJeans. Ich šortky veľmi sedia každej postave. Osobne som veľkým fanúšikom štýlu mom nohavíc, tým že som nízka tak tento štýl mi pristane asi najviac. Zvyšok outfiu je ružové tričko s flanelovou košeľou, z doplnkov mám na sebe okuliare ktoré musím nosiť kvôli počítaču.

Thursday

On Thursday I was filming all day for this blog post. As follow I edited the videos to a short clips. It was really productive day for me and I’ve been dying to wear this orange knit skirt.Was it practical? Maybe not but it sure did liven up my mood. Since lock down I didn’t have opportunity to wear this skirt. So I styled it into my work from home outfit with basic tank top from RE/DONE.

Štvrtok som natáčala celý deň videa na blog. Nasledovne som ich zostrihala na krátke klipy. Bol to naozaj produktívny deň pre mňa, už nejaký ten čas som túžila vytiahnuť túto oranžovú sukňu zo skrine. Bolo to praktické? Možno nie ale určite to zdvihlo moju náladu. Odkedy je COVID kríza nemala som príležitosť si ju nikam zobrať. Takže som ju nastylovala do môjho domacko-pracovného outfiu s obyčajným tielkom z RE/DONE.

Friday

Finally Friday and I am already in a dance mood like always. I am happy that I finished important tasks for the week. It’s really satisfying feeling for me that I was really productive. Now I can focus for the weekend and all activity what I will be doing like cooking, long walks maybe some wine time. To cheer my mood more, I was wearing polka dots skirt from Faithfull the Brand . I threw on me grey chunky jumper from H&M, that I bought long time ago.

Konečne piatok a ja mám tanečnú náladu, ale to mám vždy. Som šťastná, že sosm dokončila dôležité úlohy z tohto týždňa. Osobne je to pre mňa veľmi uspokojujúci pocit, že som bola produktívna. Teraz sa môžem sústrediť na víkend a všetky aktivity čo budem robiť ako varenie, prechádzky a možno nejaké to vínko. Na rozveselenie mojej nálady mám na sebe bodkovanú sukňu z Faithfull the Brand. Nahodila som na seba oversize sveter z H&M, ktorý som kúpila už dávno.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!