8 Changing Habits for Better Health

#happy#beach#healthy#sunkissed

I wrote for you 8 changing habits, which helped me to improve better health. I think it’s just basic to easily implement into daily life.

Napísala som pre vás 8 návykov, ktoré mi pomohli zlepšiť zdravie. Myslím si, že je to naozaj základ, ktorý je jednoduchý si zaužívať do bežné života.

1. Active Life

#active#lifestyle#couple#beach

Did you know? That exercise lifts your mood – especially aerobic activity, such as walking, running, cycling or weighlifting training. People who are inactive are up to twice as likely to have depressive symptoms than active people. That’s a fact!

Vedeli ste ? Že cvičením si zdvihnete náladu – najmä aerobná aktivita ako je chôdza, beh, cyklistika alebo vzpieranie. Ľudia, ktorí sú neaktívni majú až dvakrát vyššiu pravdepodobnosť mať viac depresívnych symptómov ako aktívni ľudia. To je fakt!

#active#sport#nature#healty

Mood enhancing chemicals called endorphins are released into your blood stream during and after being active. These are the body’s natural painkillers and are responsible for the pleasant ‘feel good’ factor we often feel after being active.

Nálada je zvyšovaná chemikáliami zvanými endorfíny, ktoré sa uvoľňujú do tela počas a po fyzickej aktivite. Toto je prirodzený zabijak bolesti pre vaše telo a tiež sú zodpovedné za ten skvelý pocit, ktorý po tréningu máme.

2. Walk Baby Walk

The experts agree, walk 6,000 steps a day to improve your health, and 10,000 to lose weight.

Walking plays an important role in improving our quality of life because it helps protect and improve the living environment and natural resources. If people walking more, they help to reduce air pollution and greenhouse gases. So walking for sustainable and healthy living.

Odborníci súhlasia, urob denne 6,000 krokov pre zlepšenie svojho zdravia, urob 10,000 krokov denne začni zhadzovať váhu.

Chôdza hrá dôležitú úlohu pri zlepšovaní kvality života, pretože pomáha chrániť a zlepšovať životné prostredie a prírodné zdroje. Ak ľudia viacej chodia, pomáhajú znižovať znečistenie ovzdušia a skleníkové plyny. Takže chôdza za udržateľným a zdravším životom.

3. Practice Portion Control

#healthy#vegetable#fruit

People generally tend to eat more than they should. From my own experience, I can say that I was eating more than I should. Even though I am eating healthy, I couldn’t achieve the results that I wanted. After consultation with the coach, I found out that I was actually overeating a bit.

So I started weighing my portions. I was surprised how much “food” I have on the plate after weighing. After a month, I learned to have in my head the approximate weight of the food. Right now, I know roughly how much have portion without weighing. If you are determined to do something for yourself, even a small change is a change.

Ľudia všeobecne majú tendenciu jesť viacej ako by mali. Z vlastnej skúsenosti to viem potvrdiť, že som jedla viacej ako som mala. Aj napriek tomu, že jem zdravo som nemohla dosiahnuť požadované výsledky. Po konzultácií s trenérom som zistila, že sa vlastne tak trochu prejedám.

Začala som si teda vážiť svoje porcie. Bola som prekvapená aké “množstvo” jedla mám na tanieri po vážení. Po mesiaci som sa naučila mať v hlave približnú gramáž daných surovín. Viem približne koľko ma daná porcia aj bez váženia. Ak ste odhodlaný niečo pre seba urobiť aj malá zmena je zmena.

#fruit#snack#food#healthy

A rough guide for each meal is:

 • Vegetables or salad: Half a plate
 • High-quality protein: Quarter of a plate — this includes meat, poultry, fish, eggs, dairy, tofu, beans and pulses
 • Complex carbs: Quarter of a plate — such as whole grains and starchy vegetables
 • High-fat foods: Half a tablespoon (7 grams) — including cheese, oils and butter

This is only a rough guide, as people have different dietary needs. For example, those who are more physically active often require more food. Everything consultate with expert or your trainer.

Približný návod ako jesť dané suroviny:

 • Zelenina alebo šaláty: polovica taniera
 • Vysoký podiel proteínov: Štvrtina taniera — toto zahŕňa mäso, hydina, ryby, vajcia, mliečne výrobky, tofu, fazuľa a strukoviny
 • Komplexné sacharidy: Štvrtina taniera — ako sú celozrnné potraviny a koreňová zelenina
 • Jedlá s vysokým obsahom tuku: Polovica lyžice (7 gramov) — ako je syr, olej a maslo

Toto je iba hrubý návod ako na to, pretože ľudia majú rôzne stravovacie potreby. Napríklad tí, ktorí sú fyzicky aktívnejší, často potrebujú viac jedla. Preto všetko konzultujte s odborníkom alebo školiteľom.

4. Have a Good Skin Care Routine

Source: giphy.com

Honestly, early you start taking care about your skin than you earlier prevent of skin problems like wrinkles, pigmentation, acne and other issues.

The key is consistency and patience! Take time each day to show your skin love by implementing a skincare routine but you are on your way to achieving radiant and gorgeous skin. Everyone have different skin type and a lot of factors affect our skin health.

Úprimne, čím skôr sa začnete starať o svoju pleť, tým skôr zabránite kožným problémom ako sú vrásky, pigmentácia, akné a iné problémy.

Kľúčom je pravidelnosť a trpezlivosť! Trvá to nejaký čas dať vašej pleti dostatočnú lásku zavedením pleťovej starostlivosti ale ak vydržíte ste na ceste za krásnou a žiarivou pleťou. Každý z nás má iný typ pleti a preto veľa faktorov ovplyvňuje zdravie pokožky.

What should be in your skin care routine:
 1. OLEHENRIKSEN Banana Bright Eye Crème
 2. FRESH rose deep hydration facial toner
 3. CLINIQUE Take The Day Off Makeup Remover
 4. The Ordinary Peeling Solution 30ml AHA 30% + BHA 2%
 5. Dr.Jart+ – Vital Hydra Solution Biome Essence

5. Wear Sunscreen Daily

While many of you wear sunscreen during the summer months, here’s the reality: you’ve got to wear sunscreen every day of the year, come rain or shine. Sunscreen keeps you looking young.

Using sunscreen daily, even when it is cloudy or raining, dramatically decreases your risk of developing skin cancer. Today there are a wide array of sunscreeens with with varying textures such as creams, lotions, sprays, sticks and gels.

 1. Neutrogena Clear Face Oil-Free Sunscreen Lotion
 2. It Cosmetics Your Skin but Better CC Cream with SPF 50
 3. La Roche-Posay Anthelios Tinted Mineral Ultra-Light 
 4. Dermalogica Protection 50 Sport

Pravdepodobne veľa z vás nosí opaľovací krém iba počas letných mesiacov, avšak tu je realita: mali by ste nosiť opaľovací krém každý deň v roku, či prší alebo svieti. Hlavne čo sa vašej tváre týka. Opaľovací krém zabraňuje starnutiu.

Používaním opaľovacieho krému denne aj keď je oblačno alebo daždivo, dramaticky znižuje riziko vzniku rakoviny kože. Dnes existuje široká škála opaľovacích krémov s rôznymi textúrami ako sú krémy, mlieka, spreje, tyčinky a gély.

6. Drink More Water

Our bodies can last without food weeks and just few days without water. Drinking enough water, or staying hydrated, is the first rule of health and nutrition. Our bodies are made up of about 60% of water.

It is so many benefits of drinking water. One of them is that can help reduce sugar cravings and help loss weight. Everytime when you feel the need for something sweet, try drinking a glass of water first.

Water helps you from inside out. It’s one of the easiest and best beauty treatments you can do. Water helps your skin maintain moisture, which increases your elasticity. The more elastic your skin, the fewer wrinkles you’ll see. 

Naše telá môžu vydržať bez jedla týždne ale len pár dní bez vody. Pitie dostatočného množstva vody alebo hydratácia je prvým pravidlom zdravia a výživy. Naše telá sú tvorené zo 60% vody.

Je toľko benefitov pitia vody. Jedným z nich je to, že nám pomôže znížiť hlad po cukre a schudnúť. Vždy, keď cítite potrebu niečoho sladkého, skúste najskôr vypiť pohár vody.

Voda vám pomáha zvnútra von. Je to jedna z najjednoduchších a najlepších kozmetických procedúr, aké môžete pre seba urobiť. Voda pomáha vašej pokožke udržiavať vlhkosť, čo zvyšuje vašu elasticitu. Čím je pokožka pružnejšia, tým menej vrások uvidíte.

7. Enough Of Sleep

#active#lifestyle#fitness#welness

Sleep is important for various aspects of brain function. Good sleep can improve concetration and productivity. Ideally we should have 7 – 8 hours of sleep per night.

Also after good sleep we are more happier and we have more energy. So that leads that we are more productive and focusing on work. There’s a huge amount of scientific and medical evidence that proves that a lack of sleep has a significant negative impact on moods.

Spánok je dôležitý pre rôzne aspekty funkcie mozgu. Dobrý spánok môže zlepšiť koncentráciu a produktivitu. V ideálnom prípade by sme mali mať spánok 7 – 8 hodín za noc.

Po dobrom spánku sme šťastnejší a máme viac energie. To vedie k tomu, že sme produktívnejší a viac sa zameriavame na prácu. Existuje veľké množstvo vedeckých a lekárskych dôkazov, ktoré dokazujú, že nedostatok spánku má významný negatívny vplyv na náladu.

8. Raise and Shine

#active#lifestyle#fitness#welness#nature#rise#shine

For many of us there’s no greater pleasure than sleeping in, staying in bed, and not getting up until you absolutely have to. Waking up early make us more energetic, productive in the morning. We are having more time to do more things because our brain tend to be most alert in the morning.

Pre mnohých z nás nie je väčšie potešenie ako spánok, zostať v posteli, nevstávať až do kým to nie je absolútne nevyhnutné. Skoré ranné vstávanie vedie k tomu aby sme boli produktívnejší a mali viac energie. Máme viac času robiť viac vecí, pretože náš mozog býva ráno naj produktívnejší.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!